Vragen uit bijeenkomsten procesbegeleiders

Er zijn 5 bijeenkomsten geweest door heel Nederland met procesbegeleiders voor de subsidie impuls bewegingsonderwijs. Uit deze bijeenkomsten kwam een aantal vragen die wij graag voor jullie op een rijtje zetten.

De vragen zijn ingedeeld in algemene vragen, vragen over deel A, vragen over deel B en onderwerpen die zijn uitgewisseld.

Algemene vragen

Hoe wordt de urennorm gehandhaafd?

 • De inspectie zal in opdracht van OCW hierop handhaven. Dit kan resulteren in een herstelopdracht of in uiterste geval in een boete voor de school.

Hoe kan je toegang tot de gemeente krijgen?

 • Ga samen met de expert van het schoolbestuur.

Mag de subsidie ook ingezet worden voor bekostiging van scholing van leraren?

 • Nee, de subsidie is bedoeld voor de inzet van uren voor de procesbegeleider. Als de procesbegeleider scholingen verzorgt mag dat vanzelfsprekend wel.

Hoe kan een opzet vakwerkgroep bewegingsonderwijs in een gehele gemeente? Zijn daar goede praktijkvoorbeelden van?

Hoe gaan andere procesbegeleiders om die weerstand m.b.t. uitvoering van de subsidieaanvraag?

Het schrijven van het hele plan, het verslag en de verantwoording van de gelden, hoe ziet dat er uit en hoe komt dat bij anderen tot stand?

 • Het schoolbestuur heeft aangevraagd en de subsidie toegekend gekregen: in de beschikking is duidelijk aangegeven hoe en wat je moet verantwoorden: stem af wat de rol van de PB is in de verantwoording: het schoolbestuur heeft mensen met kennis op dit gebied in huis (Financien/ onderwijskwaliteit)

Visieontwikkeling: welke stappen onderneem je?

 • Stappen
  • Waar wil je over x jaar staan?
  • Wat wil je dan bereikt hebben?
   • Dan subdoelen stellen om in kleine stappen dit proces SMART te maken.
 • Meer informatie in het vakblad over Visieontwikkeling
B3

Vragen over deel A

Huisvesting

Hoe kan een school om gaan met te weinig toewijzing gymuren?
Hoe om te gaan met te grote afstand naar gymzalen/ verlies onderwijstijd?

 • Via het schoolbestuur in gesprek gaan met de gemeente op basis van de verordening onderwijshuisvesting (OHV): dit heet een op overeenstemming gericht overleg. (zie ook pagina huisvesting)

Welke verantwoordelijkheden heeft de gemeente om bewegingsonderwijs goed te organiseren?
Hierbij gaat het om financiële vergoeding van de uren bewegingsonderwijs, de afstand van de locaties bewegingsonderwijs t.o.v. de scholen en de bekostiging materialen.

 • In de lokale verordening huisvesting is vastgelegd wat de verantwoordelijkheid is van de gemeente voor de toewijzing van uren, de afstanden tot de accommodaties en de inrichting van de accommodaties. Schoolbesturen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de lessen/lesgever. Meer informatie over huisvesting.

Hoe lang mag een noodoplossing blijven bestaan?

 • Hier zit geen termijn aan, zolang het bestuur kan aantonen dat het gelijktijdig en blijvend op zoek is naar een oplossing (Vacatures uitzetten, plannen maken op huisvesting) waarmee het op de middenlange termijn kan worden opgelost.

Hoe ga je om met allerlei "creatieve ideeën" van aanbod beweging om aan die 2x 45 minuten te komen? Valt het nog onder bewegingsonderwijs?Wanneer noemen we het bewegingsonderwijs, wanneer niet meer?

 • Bewegen is niet gelijk aan bewegingsonderwijs
 • Bewegingsonderwijs is een leervak, waarbij de 12 leerlijnen planmatig en doelgericht aangeboden worden door een bevoegde (vak)leerkracht, 90 minuten (dringend advies 2x45 minuten) per week.
 • Bewegen kan op veel manieren ingevuld worden, in veel verschillende vormen: Vanuit de 2+1+2 gedachte valt meer bewegen onder de +1.

Waar kan je rekening mee houden met nieuwbouw?

Bevoegdheden

Wat zijn de bevoegdheden voor de groepen 1-2 m.b.t. gekwalificeerde lesgever en benutten van het speellokaal?

 • Iedereen die opgeleid is op de PABO is bevoegd om bewegingsonderwijs (voor alles) aan de groepen 1-2 te verzorgen. Uitgangspunt is 5x per week 45 minuten, met daarbinnen de wettelijke plicht om 2x 45 minuten bewegingsonderwijs te verzorgen. Buitenspelen valt niet onder bewegingsonderwijs. (meer informatie over bevoegdheden)

Vakinhoud

Hoe kom ik tot een goed vakwerkplan?

 • De KVLO heeft een basis vakwerkplan, dat ingevuld een aangepast kan worden naar de situatie van de eigen school.

Waarom telt bewegen in water -gegeven door een vakleerkracht- niet als bewegingsonderwijs?

 • Zwemmen valt niet onder de leerlijnen die onderliggend zijn aan de kerndoelen opgesteld door de SLO. Volgens de KVLO valt zwemmen onder de +1 en de +2, extra bewegen onder- of na schooltijd.

Op welke manier hebben andere procesbegeleiders het belang van een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan het licht gebracht bij directeuren?

 • Op de website wordt de meerwaarde van een vakleerkracht beschreven. Voornaamste plus is dat de vakleerkracht goed opgeleid is (basis), alle groepen lesgeeft, zorgt voor een heldere doorgaande leerlijn en daarmee zijn bekwaamheid steeds verder vergroot. Dit draagt bij aan kwalitatief beter (bewegings)onderwijs. Tevens kan een vakleerkracht een bredere rol vervullen op de school.
 • Aanpak tip: zet de 2 keuzes naast elkaar: onbevoegde groepsleerkrachten bijscholen en vakleerkracht aanstellen
bobbelbaan

Vragen over deel B

Hoe implementeer je en creeer je draagvlak voor bewegend leren/ dynamische schooldag/ bewegend leren, terwijl het team grote werkdruk ervaart?

 • Stappenplan doorlopen:
  • Inventariseer wat ieder vindt (directie, collega's, ouders, kinderen)
  • Wat er nu al gebeurt (vaak al meer dan je denkt)
  • Inzichtelijk maken van het belang en van de de effecten/ komen tot kleine stapjes (keuzes maken: wat nu en wat later): maatwerk.
  • Advies eerst bewegingsonderwijs en buiten spelen op orde, voor je andere thema's gaat introduceren.

In de subsidie komt bewegend leren aan de orde maar dit is zo ruim omschreven dat het uiteindelijk weinig sturing geeft.

 • Handvat voor invulling van de dynamische schooldag is het kader dat te vinden is op de website.

Hoe begeleiden van een proces rond buitenspelen waar je zelf weinig bij aanwezig bent omdat je dan gymles geeft?

 • Je kunt hier pas een goede rol in spelen als je zelf/ of een andere collega gefaciliteerd wordt om hier een rol in te spelen: de trekker van het buiten spelen. Als vakleerkracht kun je wel een rol spelen in het aanbieden van bijvoorbeeld een spel van de week, dat gedeeld wordt en tijdens de pauze gespeeld wordt.

Bij aanvragen vanuit de stichting merk ik dat bij sommige scholen de directie en / of het team eigenlijk niets tot weinig wil op het gebied van de Dynamische Schooldag. Welke kleine stappen kan ik ze toch laten zetten, zodat het toch impact heeft?

 • Als het goed is hebben scholen aan hun bestuur aangegeven in te willen zetten op deze subsidie, dus ook op ontwikkelen van een Dynamische schooldag bij subsidie deel B. Als vervolgens blijkt dat de school (directie/team) het niet wil, dan kun je nog de vraag stellen of zij dat in de toekomst wel willen en er nu geen energie in steken. Deze energie kan beter gestoken worden in een school die wel aan de slag wil. Je kunt wel komen tot een soort implementatieplan, dat in de toekomst voor andere scholen te gebruiken is.

Ontwikkelen van een visie met betrekking tot de Dynamische schooldag? Hoe ontwikkelt een school een visie, die past bij de school, voor de Dynamische schooldag?

schoolgebouw 1.png