De scan bewegingsonderwijs

De scan bewegingsonderwijs geeft inzicht in de actuele stand van zaken met betrekking tot (de kwaliteit van) het bewegingsonderwijs. Er worden aan de hand van de scan ook vervolgstappen voorgesteld.

De scan
Hier kunt u direct naar de scan

Voorbeeld vragen
Voor inzicht in de vragen zie de link hieronder.

Voorbeeld van de vragen bij de scan

Landkaart met ingevulde scans
De scan voor bewegingsonderwijs is inmiddels door veel scholen ingevuld, het overzicht van alle scholen uit Nederland kunt u hier vinden. Een aantal scholen heeft de scan openbaar beschikbaar gemaakt, deze scans kunnen een mooi voorbeeld zijn voor uw eigen school.

Schermafbeelding 2022-05-17 om 15.31.49

Scan bewegingsonderwijs uitleg

Doel

De scan bewegingsonderwijs heeft als doel de kwaliteit van het bewegingsonderwijs van een school in kaart te brengen. De scan maakt inzichtelijk wat de sterke kanten zijn van het bewegingsonderwijs op een school.

De scan laat ook zien waar groei mogelijk (of wenselijk) is en geeft adviezen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren en te borgen.

Proces naar de scan bewegingsonderwijs

Zowel individuele leerkrachten, als vakgroepen, als de KVLO, als diverse opleidingen hebben producten ontwikkeld om de kwaliteit van een les of breder het gehele bewegingsonderwijs in beeld te brengen. Er is nog geen breed gedragen document ontwikkeld.

Na een verkenningsfase in 2018 heeft de KVLO een werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft in samenspraak met verschillende partners- een breed gedragen scan voor het bewegingsonderwijs ontwikkeld.

Bij de ontwikkeling van de scan is er overleg geweest met het werkveld, de ALO’s, vakgroep coördinatoren en de inspectie voor het onderwijs. De gegeven feedback is verwerkt door de KVLO in samenwerking met Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart en ondersteuningsteam impuls en innovatie.

De scan kan scholen helpen om richting te geven aan de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs op de school. Waar wil de school staan over vijf jaar? Welke thema's verdienen aandacht?

Werkwijze scan bewegingsonderwijs

De scan bewegingsonderwijs bestaat uit acht thema’s, A t/m H. De thema’s A, B, C, G en H zijn administratief; er worden gegevens van de school ingevuld.. De thema’s D, E en F worden ingevuld aan de hand van een lesobservatie.

De scan genereert op basis van antwoorden adviezen voor het verbeteren van het bewegingsonderwijs van de school.

Observeren

Om tot een goede inschatting van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te komen is het wenselijk om de lesvorm ‘werken in groepen’ te observeren. Naast het feit dat het de meest gangbare organisatievorm is in het primair onderwijs, is het tevens de vorm waaruit de meeste informatie kan worden gehaald in een relatief korte tijd.

Voor de scan gaan wij uit van een observatie van een hele les bewegingsonderwijs.

Leerkracht gedrag

Het leerkrachtgedrag is van groot belang voor de kwaliteit van bewegingsonderwijs, wij geven deze daarom een centrale plek in de cirkel van de scan. Leerkrachtgedrag komt specifiek naar voren in de punten D, E en F.

De scan heeft als doel het bewegingsonderwijs op schoolniveau inzichtelijk te maken. De scan heeft niet als doel om het functioneren van leerkracht(en) te beoordelen, dit vindt in een functionerings- of voortgangsgesprek met een leidinggevende plaats.

Om de nadruk niet te leggen op het functioneren van de leerkracht kan er voor worden gekozen meerdere lessen en/of meerdere leerkrachten te observeren. Zo ontstaat een schoolbreed beeld van het leerkrachtgedrag.

De thema’s in beeld

Om alle thema’s in beeld te brengen, wordt er gebruik gemaakt van een cirkel. In de cirkel zijn de acht thema’s opgenomen. Elk thema wordt gewaardeerd in een schaal van 1 tot 4.

  1. Kan beter (gele cirkel)
  2. Voldoende (licht groen)
  3. Goed (groen)
  4. Excellent (donkergroen)

Voorbeeld van de vragen bij de scan

Adviezen

Na invulling van de scan volgt er voor elk thema een advies. Per thema volgt dan meer informatie waarmee een plan van aanpak kan worden gemaakt.

cirkel screenshot

De uitkomsten van de scan worden in een overzicht weergegeven

Oscar 2.png

Vakleerkracht, vakspecialist en bevoegde leerkracht

Onderstaande indeling wordt door de KVLO en de ALO's gehanteerd:

  1. De term vakleerkracht wordt gebruikt voor een leerkracht die ALO opgeleid is.
  2. De vakspecialist is een leerkracht die PABO opgeleid is én de leergang bewegingsonderwijs heeft gevolgd én minimaal 0,2 fte per week bewegingsonderwijs verzorgt.
  3. De groepsleerkracht is de bevoegde leerkracht die minder dan 0,2 fte bewegingsonderwijs geeft.

Differentiatie en variatie

Met variatie wordt bedoeld dat er verschillende activiteiten worden aangeboden binnen iedere leerlijn.

Als dit gevarieerde aanbod op verschillende niveaus wordt aangeboden is er sprake van differentiatie. De aangeboden niveaus moeten passen bij de niveaus van de kinderen.

Scan

Ga hier direct naar de scan

PARTNERS