De scan

Hier kunt u direct naar de scan

Scan bewegingsonderwijs uitleg

Doel

De kwaliteitsscan heeft als doel de kwaliteit van het bewegingsonderwijs van een school in kaart te brengen. De scan maakt inzichtelijk wat de sterke kanten zijn van het bewegingsonderwijs op een school.

De scan laat ook zien waar groei mogelijk (of wenselijk) is en geeft adviezen om de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te verbeteren en te borgen.

Proces naar de kwaliteitsscan

Zowel individuele leerkrachten, als vakgroepen, als de KVLO, als diverse opleidingen hebben producten ontwikkelt om de kwaliteit van een les of breder het gehele bewegingsonderwijs in beeld te brengen. Er is nog geen breed gedragen document ontwikkelt die door het werkveld gebruikt kan worden.

Na een verkenningsfase in 2018 heeft de KVLO een werkgroep in het leven geroepen die -in samenspraak met verschillende partners- een scan voor het bewegingsonderwijs ontwikkelt die breed gedragen wordt.

Bij de ontwikkeling van de scan is er overleg geweest met het werkveld, de ALO’s, vakgroep coördinatoren en de inspectie voor het onderwijs. De gegeven feedback is verwerkt door de KVLO in samenwerking met Wim van Gelder en Bastiaan Goedhart en ondersteuningsteam impuls en innovatie.

De scan kan scholen helpen om richting te geven aan de ontwikkeling van het bewegingsonderwijs op de school. Waar wil de school staan over vijf jaar en op welke thema's wordt er de komende jaren ingezet om de hoeveelheid en de kwaliteit van het bewegen in en rondom school te verbeteren.

Werkwijze kwaliteitsscan

De kwaliteitsscan bestaat uit acht thema’s, A t/m H. De thema’s A, B, C, G en H zijn administratief; er worden gegevens van de school ingevuld.. De thema’s D, E en F worden ingevuld aan de hand van een lesobservatie.

De scan genereert op basis van antwoorden adviezen voor het verbeteren van het bewegingsonderwijs van de school.

Observeren

Om tot een goede inschatting van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs te komen is het wenselijk om de lesvorm ‘werken in groepen’ te observeren. Naast het feit dat het de meest gangbare organisatievorm is in het primair onderwijs, is het tevens de vorm waaruit de meeste informatie kan worden gehaald in een relatief korte tijd.

Voor de scan gaan wij uit van een observatie van een gehele les bewegingsonderwijs.

Leerkracht gedrag

De kwaliteitsscan heeft in het midden het leerkrachtgedrag staan. De scan heeft als doel het bewegingsonderwijs op schoolniveau inzichtelijk te maken. De scan heeft niet als doel om het functioneren van leerkracht(en) te beoordelen, dit vindt in een functionerings- of voortgangsgesprek met een leidinggevende plaats.

Het leerkracht gedrag is van enorm belang voor de kwaliteit van bewegingsonderwijs, wij geven deze daarom een centrale plek in de cirkel van de kwaliteitsscan. Leerkracht gedrag komt specifiek naar voren in de punten D, E en F.

Om de nadruk niet te leggen op het functioneren van de leerkracht kan er ook voor worden gekozen meerdere lessen te observeren en/of meerdere leerkrachten om zo een schoolbreed beeld te krijgen van het leerkracht gedrag. Vanzelfsprekend is de observatietijd van 15-20 minuten dan niet meer afdoende.

De thema’s in beeld

Om alle thema’s in beeld te brengen wordt er gebruik gemaakt van een cirkel. In de cirkel zijn de acht thema’s opgenomen en de opbouw van de waardering.

Met deze kwaliteitsscan kan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs op een school in kaart worden gebracht. Dit komt tot uiting in een waardering van 1 tot 4;

  1. Kan beter (gele cirkel)
  2. Voldoende (licht groen)
  3. Goed (groen)
  4. Excellent (donkergroen)

De thema’s zijn uitgewerkt in vier niveaus, waarbij elke stap een aanvulling is op de eerdere waardering. Vanuit de voldoende basis kan een waardering goed en vervolgens excellent behaald worden. Bij excellent is er altijd ruimte voor eigen invulling, eigen aspecten van kwaliteit.

Adviezen

Vanuit elk thema zijn er adviezen aan de hand van de ingevulde scan. Per thema volgt dan meer informatie waarmee een plan van aanpak kan worden geschreven.

cirkel_scan.ee63fa30c39c.png

De uitkomsten van de scan worden in een overzicht weergegeven

Oscar 2.png

Rekenmodel

De kwaliteitsscan maakt gebruik van een rekenmodel waarbij alle thema’s een waardering krijgen. Bij het gehanteerde rekenmodel dient de score voor A (bevoegdheden), B (wettelijke eis uren) en C (kerndoelen) minimaal een voldoende te zijn om een waardering als voldoende, goed of excellent te kunnen behalen voor de school.

Vakleerkracht en vakspecialist

De term vakleerkracht wordt in dit document gebruikt voor een leerkracht die ALO opgeleid is. De term vakleerkracht wordt ook gebruikt voor een vakspecialist van een PABO opgeleide leerkracht die de leergang bewegingsonderwijs heeft gevolgd en minimaal 0,2 fte per week bewegingsonderwijs verzorgd. De KVLO en de ALO's hanteren deze norm van 0,2 fte om een verschil te maken tussen een groepsleerkracht die alleen de eigen groep bewegingsonderwijs geeft en een groepsleerkracht die voor meer dan alleen de eigen groep bewegingsonderwijs verzorgt.

Differentiatie en variatie

In de scan wordt gesproken over differentiatie en variatie. Wij spreken van variatie in aanbod als er meerdere leerlijnen worden aangeboden, met variatie in activiteiten binnen de leerlijnen.

Wij spreken van differentiatie als dit gevarieerde aanbod op verschillende niveaus passend bij het beweegniveau van de kinderen wordt aangeboden. Er wordt rekening gehouden met deze verschillende niveaus van bewegen.

Scan

Ga hier direct naar de scan

PARTNERS