Procesbegeleider deel A

De procesbegeleider die ingezet wordt op deel A zal als doel krijgen om vóór schooljaar 2023-2024 de scholen te voorzien van bevoegde (vak)leerkrachten voor de twee lessen bewegingsonderwijs.

Bevoegdheden voor het bewegingsonderwijs.

Waar begin je? Om de procesbegeleider hiermee op weg te helpen heeft het ondersteuningsteam een stappenplan gemaakt. Middels dit stappenplan kan de procesbegeleider op een planmatige wijze trachten de doelen te realiseren.

Mocht er hulp nodig zijn bij de realisatie van de doelen, dan kun je altijd mailen naar OTS@kvlo.nl, wij helpen je graag verder!

Stappenplan

Stap 1: Inventariseren

De procesbegeleider inventariseert welke scholen:

 • werken met bevoegde (vak)leerkrachten en welke niet.
 • voldoen aan twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs en welke niet.

Voorbeeld vragen die een procesbegeleider kan stellen aan de scholen.:

 • Wat is de naam van de school?
 • Hoeveel groepen heeft uw school?
 • Hoeveel groepen krijgen twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten per week?
 • Voldoet de school aan de wettelijke eis van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs per week voor elke groep?
 • Is er een gemeentelijk tekort aan accommodatie om te kunnen voldoen aan een juiste toewijzing?
 • Is de toewijzing van het aantal uren accommodatie door de gemeente voldoende voor de realisatie van twee lessen bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten met als teldatum 1 oktober van het vorige schooljaar?
 • Is er voldoende accommodatie toegewezen voor al uw geformeerde groepen?
 • Is de afstand tot de accommodatie een struikelblok voor het realiseren van in totaal twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs?
 • Op welke afstand bevindt de gymzaal/sportaccommodatie zich ten opzichte van de school?
 • Heeft uw school een andere.reden dan accommodatie om minder dan twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs te realiseren?
 • Worden alle lessen bewegingsonderwijs door een bevoegde leerkracht gegeven?
 • Voor hoeveel lessen is er geen bevoegde leerkracht voor bewegingsonderwijs?
 • Wat is de reden dat de lessen niet door een bevoegde leerkracht worden gegeven?
 • Welke oplossing en/of mogelijkheid ziet de school voor het realiseren van twee lessen van in totaal 90 minuten bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd (vak)leerkracht.
 • Heeft u nog opmerkingen en/of tips voor de procesbegeleider?

Als procesbegeleider kun je via o.a. google forms zelf een formulier aanmaken, waarmee je de betrokken scholen kunt bevragen.

Stap 2: Huidige stand van zaken analyseren

De procesbegeleider maakt per bestuur/school inzichtelijk welke knelpunten er zijn en trekt conclusies op basis van de analyse.

Stap 3: Plan van aanpak

Inhoud:

 • Stand van zaken
 • Doelen (SMART)
 • Tijdspad (Wie, wat, waar en wanneer)

Via onderstaande links vind je onderzoek naar de stand van bewegingsonderwijs en handige tips en oplossingen uit het Ecorys onderzoek (november 2019) ter bevordering van bewegingsonderwijs.

Ecorys oplossingen voor bewegingsonderwijs

Ecorys handreiking voor scholen

Ecorys handreiking voor gemeenten

Onder onderstaande links staat een stappenplan beschreven op bevoegdheden en kwantiteit van bewegen.

Stap 4: Communicatie en overleg

De procesbegeleider stemt het plan van aanpak af met het Gemeente, bestuur, schoolleiders en/of vakleerkrachten. Het doel hierbij is om een duurzame verbinding te bewerkstelligen tussen deze partijen, zodat de verschillende partijen gaan samenwerken op bewegingsonderwijs. Door personeel, materieel en financiën effectiever in te zetten is er een grotere kans dat goed en voldoende bewegingsonderwijs gerealiseerd kan worden.

Stap 5: Uitvoering van het plan van aanpak

Stap 6: Evaluatie en hoe verder?

Evalueer het proces met de Gemeente, het bestuur/besturen, schoolleider(s) en vakleerkrachten.

Stap 7: Borging

Voor de lange termijn is het van belang om de aanstelling van de bevoegde (vak)leerkrachten voor minimaal twee lessen bewegingsonderwijs per week te borgen. Denk hierbij aan het structureel maken van de aanstellingen van vakleerkrachten/groepsleerkrachten met bevoegdheid.

Advies:

 • Onderlinge afspraken vastleggen (Samenwerkingscontracten tussen Gemeente, schoolbestuur/schoolbesturen, schoolleider(s) en vakleerkrachten)
  • Houdt rekening met eventuele krimp of groei van de school/het bestuur
  • Denk ook aan de demografische gegevens van de wijk
 • Stel een verantwoordelijk coördinator aan om:
  • randvoorwaarden te organiseren (slimme roostering, huisvesting, middelen)
  • vakgroep formeren (professionalisering vakleerkrachten, begeleiding, vakwerkplan etc.

Subsidiedeel B kan ingezet worden op de kwaliteit van bewegingsonderwijs door vorming van een vakgroep en het opzetten van professionele leergemeenschap (PLG).

tikspel.jpg

Opstarten vakgroep

Wanneer de procesbegeleider op zoek gaat binnen de stad/regio naar samenwerkingsverbanden met andere scholen/besturen op het gebied van bewegingsonderwijs om vakleerkrachten gezamenlijk te kunnen inroosteren spreken we van het opzetten van een vakgroep.

Het opzetten van een vakgroep brengt veel voordelen met zich mee en bevordert de kwaliteit van leerkrachten die bewegingsonderwijs verzorgen.

Meer informatie over het opzetten van een vakgroep vindt u hier.