3 scenario's: Tijdelijke oplossing voor bewegingsonderwijs

Notitie tijdelijke oplossing voor het bewegingsonderwijs na sloop Gymzaal X

Deze notitie is geanonimiseerd en kan als voorbeeld gebruikt worden

Als onderbouwing is de Link 2: Leerlijnanalyse en checklist in deze notitie meegestuurd als bijlage.

Aanleiding

Met ingang van januari 2023 zal gymzaal X gesloopt worden t.b.v. de nieuwbouw van school A/school B en een nieuwe 1,3 gymzaal.

Tijdens de bouw van de nieuwe accommodatie is vervangende ruimte voor kwalitatief goed bewegingsonderwijs noodzakelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijdelijkheid, enige mate van kwaliteitsverlies is acceptabel.

De ruimte om in bestaande, standaard ingerichte gymzalen tot een oplossing te komen, waarbij de gemeente de vervoerskosten betaalt, is er niet. Er zijn al 2 gymzalen gesloopt, i.v.m. 2 andere, vertraagde, nieuwbouwprojecten.

Dit maakt het noodzakelijk naar alternatieven te kijken, waarbij de basiskwaliteit van het bewegingsonderwijs gerealiseerd kan worden. Er ligt tevens de wens om het geld dat beschikbaar is voor de tijdelijke situatie, zoveel mogelijk structureel in te zetten/ te besteden.

Er zijn 3 scenario's uitgewerkt ter bespreking.

Betrokkenen

Schoolbesturen A en B: bestuurlijke vertegenwoordigers

Basisscholen A en B: directeuren

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs:

Namens de schoolbesturen de coördinator bewegingsonderwijs:

Gemeente: Onderwijshuisvesting en gebouwenbeheer, eventueel andere relevante afdelingen

Opties/Scenario’s

Er zijn 3 scenario’s om kwalitatief zo goed mogelijk bewegingsonderwijs te verzorgen.

Binnen alle drie de scenario’s kunnen de leerlijnen voldoende aangeboden worden: Link 2: Leerlijnanalyse en checklist (zie bijlage) is nagelopen. Hiervoor zijn in ieder scenario wel extra aanpassingen nodig.

Het vergelijk is gemaakt op de thema’s: vervoer en reistijd, onderwijsinhoudelijke aanpassingen, éénmalige of duurzame inzet van gemeenschapsgeld en financiën.

3 scenario's

3 scenario's

Voorstel: Scenario 3: Sport/speelveld met opblaashal.

Bewegingsonderwijs kan in alle drie de scenario’s goed gegeven worden.

Vanwege de duurzame investering en het, na gereedkomen nieuwbouw, beschikbaar komen van een sport/speelveld voor de buurt en scholen is het advies voor deze optie te gaan.

De locatie van het sport/speelveld met opblaashal en eventueel een hek i.v.m. vandalismegevoeligheid past in de voorgestelde grootte op locatie X.

Er zijn een aantal voorwaarden waar duidelijkheid over moet zijn voor de beslissing genomen kan worden.

Dit zijn de voorwaarden die nu bekend zijn. Wellicht zijn er nog meer, die moeten we in de bespreking nog meenemen.

Voorwaarden:

Groen en natuurlijke speelterrein: vanuit de visie van de scholen is dit het uitgangspunt.

Een sport/speelveld met kunststof en afgebakende speelvelden voldoet hier niet aan. Terreinen zijn vaak in primaire kleuren uitgevoerd en richten zich vooral op sport en bewegen (wel op alle niveaus en doelgroepen).

Oplossingen: 

Voor de scholen is een natuurlijk speel-, werk- en leerterrein de basis: hiervoor zal, naast het sort/speelveld, ruimte moeten zijn.

In het bouwbudget is ook de inrichting van een schoolplein opgenomen: dit blijft ter beschikking: naast het openbaar toegankelijk sport/speelveld.

Kleurstelling en gebruik sport/speelveld: hiervoor overleg en afstemming met leverancier:

  • kleurstellingen passend bij de schoolvisies laten zijn
  • voor het gebruik bewegingsonderwijs is voor het deel ter grootte van een gymzaal de basisbelijning gewenst in plaats van een volledig ingevulde omgeving.
  • Mogelijkheid om na gereedkomen nieuwbouw het veld aan te passen, meer richting "buurtwensen”
  • Het sport/speelveld zal dan echt het sport en beweegdeel van het schoolplein/de buurt zijn

Ruimte: om de school/scholen moet voldoende speelruimte overblijven voor de pauze.

Oplossingen:

  • Het schoolplein bij school A kan gebruikt worden
  • de parkzone achter school B kan vast ingericht worden als natuurlijke speel- werk- en leeromgeving.

Gewenste inrichting: voor bewegingsonderwijs en voor later algemeen gebruik moet goed besproken worden welke inrichting van de grote ruimte passend is. Dit gesprek vindt plaats met de leverancier van het sport/speelveld, de vakleerkrachten en de scholen.

Aandachtspunten:

  • welke vloer met welke demping
  • welke zwaaimogelijkheden
  • welke inrichting is efficiënt, rekening houdend met berging voor losse materialen en kasten voor klein spelmateriaal.

Bijlage Link 2: Leerlijnanalyse en checklist