De les bewegingsonderwijs vindt plaats in een accommodatie voor bewegingsonderwijs

Om extra ruimte aan scholen te geven, willen de indieners van het amendement benadrukken dat bewegingsonderwijs wordt gegeven in een gymlokaal, tenzij een andere locatie geschikt is om de kerndoelen c.q. bouwstenen van het bewegingsonderwijs c.q. leergebied bewegen en sport te behalen.

Kwantiteit accommodatie voor bewegingsonderwijs

In WPO artikel 126 (Hoofdstuk 1, Titel IV, Afdeling 6) (Grondslag bekostiging voor materiële instandhouding lichamelijke oefening) is vastgelegd dat voor basisscholen 1,5 klokuren en 2,25 voor speciale scholen voor basisonderwijs beschikbaar moet zijn.

Kwaliteit accommodatie voor bewegingsonderwijs 

Om alle kerndoelen c.q. leerlijnen te kunnen aanbieden is een adequaat ingerichte accommodatie voor bewegingsonderwijs noodzakelijk. Het kwaliteitszorgsysteem beschrijft de inrichtingseisen voor bewegingsonderwijs.

Bij gebruik van een andere locatie is het advies voor de school om te toetsen via de checklist of de locatie geschikt is om de kerndoelen c.q. bouwstenen van bewegingsonderwijs te behalen. En of de werkplekvoorzieningen voor de (vak)leerkracht of beweegprofessional voldoende zijn.

Knelpunten

Daar waar adequate onderwijshuisvesting voor bewegingsonderwijs niet ingeregeld kan worden voor de ingangsdatum 9 juli 2023 kan in samenspraak met de Gemeente/schoolbesturen gezocht worden naar tijdelijke oplossingen. In het IHP (integraal huisvesting plan) wordt een stappenplan gemaakt voor een structurele oplossing.

Alternatieve accommodatie i.p.v. een gymlokaal: checklist en leerlijnenanalyse

Wanneer niet voor beide bewegingsonderwijs lessen een adequaat ingericht gymlokaal beschikbaar is, kan gedacht worden aan andere locaties, zoals bijvoorbeeld een sportveld of een schoolplein in combinatie met een les bewegingsonderwijs in een gymlokaal.

Checklist

Kun je als oplossing - minimaal 1,5 klokuur – in een alternatieve beweegaccommodatie (buiten) bewegingsonderwijs verzorgen?

Ja, mits:

 1. De randvoorwaarden bij alle rode en oranje delen van de tabel zo worden ingericht dat alle leerlijnen buiten kunnen worden aangeboden. Met name voor de leerlijnen balanceren, klimmen, klauteren, zwaaien, over de kop gaan en springen.
 2. Er een jaarplanning aanwezig is, waarbij er een doorlopende leerlijn kan worden aangetoond op alle leerlijnen onderliggend aan de kerndoelen bewegingsonderwijs.
 3. De veiligheid voor de leerlingen en de leerkracht gewaarborgd kan worden.
 4. Er voldoende leermiddelen (klein en groot materiaal) beschikbaar zijn (denk ook aan afschrijving).
 5. Er goede opbergmogelijkheden zijn voor de materialen (goed bereikbaar en verplaatsbaar).
 6. Er een ‘slecht weer scenario’ is. Hierbij is er een mogelijkheid tot uitwijken naar een locatie waar de leerlijnen kunnen worden aangeboden.
 7. Er voldaan kan worden aan gezonde arbeidsomstandigheden voor de vakleerkracht; onder andere schaduwplek en sanitaire voorzieningen.
 8. Er voldoende beschikbare ruimte is (is er dan voldoende ruimte op het schoolplein als er zowel buiten gespeeld wordt als bewegingsonderwijs wordt gegeven).
 9. De leerkrachten bevoegd, voldoende competent en creatief zijn om het curriculum vorm te geven. De meeste (vak)leerkrachten zijn niet opgeleid voor buitenlessen.
 10. Er een mogelijkheid is tot omkleden en gebruikmaken van toiletruimtes.

*Alle hokjes dienen aangevinkt te worden om hieraan te voldoen.

Uitzondering op de regel:

Voor scholen waarbij de reisafstand (meer dan 1km) ernstige beperkingen geeft in onderwijstijd kan een combinatie van een buitengymles en een gymles in een accommodatie voor bewegingsonderwijs een structurele oplossing zijn. Denk hierbij aan dorpsscholen, waarbij busvervoer noodzakelijk is.

Tweemaal per week busvervoer is tijdrovend en kost veel geld. Voor deze scholen kan een uitzondering worden gemaakt, waarbij aan de volgende eisen voldaan moet worden:

 • Tenminste 1 les van 45 minuten dient in een accommodatie voor bewegingsonderwijs te worden verzorgd, waarbij alle leerlijnen aan bod kunnen komen.
 • In de jaarplanning worden alle leerlijnen voldoende aangeboden. Hierbij kan de nadruk liggen bij het schoolplein/sportveld op spelonderdelen en op toestellen bij de accommodatie voor bewegingsonderwijs.
 • De tweede les verplaatst van buiten naar binnen wanneer het weer het niet meer toelaat om buitengym te verzorgen (doorgaans van oktober tot april).

Advies om binnen 60 minuten bewegingsonderwijs in de gymzaal en 30 minuten buiten bewegingsonderwijs aan te bieden.

Leerlijnanalyse

Het is essentieel dat de leerlijnen zoals beschreven door de SLO in voldoende en kwalitatieve mate kunnen worden aangeboden. Om hier inzicht in te geven dient een school onderstaand overzicht leerlijnanalyse te raadplegen of alle leerlijnen voldoende kunnen worden aangeboden.


We onderscheiden hierbij vier gradaties van geschiktheid in vier kleuren:

Rood

De leerlijn kan niet uitgevoerd worden

Oranje

De leerlijn kan worden uitgevoerd, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Of er kan een deel van de leerlijn worden aangeboden en is een combinatie met lessen in de gymzaal noodzakelijk

Lichtgroen

De leerlijn kan uitgevoerd worden in deze ruimte: beperkte differentiatie en variatie

Groen

De leerlijn kan goed uitgevoerd worden in deze ruimte: volledige differentiatie en variatie


Bij rood kun je denken aan bijvoorbeeld de leerlijn zwaaien op het schoolplein. Als er een schommel op een schoolplein aanwezig is, dan kan op een eenzijdige wijze het bewegingsthema schommelen worden aangeboden. Niet alle beweegthema’s kunnen worden aangeboden, waardoor de leerlijn rood scoort.  Er zijn schoolpleinen die een buitengymzaal hebben geplaatst, waarop meerdere bewegingsthema’s van zwaaien kunnen worden uitgevoerd. Die school zal dan groen op deze leerlijn scoren. Omdat normaliter deze aanpassing niet aanwezig is op een schoolplein scoort de leerlijn in dit overzicht rood.