Vakgroep uit meerdere besturen in de regio

We spreken van een vakgroep werkzaam voor meerdere besturen in de regio als besturen vanuit meerdere gemeentes een samenwerking met elkaar aangaan op bewegingsonderwijs.

Het aanstellen van een vakleerkracht bewegingsonderwijs is in de regio wellicht de grootste uitdaging. Scholen met weinig groepen en/of busvervoer richting de gymzaal hebben doorgaans een te kleine formatie om voor een vakleerkracht interessant te zijn.

Juist voor deze scholen/besturen is het essentieel om een samenwerking met andere besturen aan te gaan om hierdoor effectiever te roosteren (één gymzaal met één vakleerkracht voor meerdere scholen van verschillende besturen). Voor de vakleerkracht is ‘s ochtends school A in gymzaal A en ‘s middags school B in gymzaal B 15 kilometer verderop geen prettige werksituatie. Het behouden voor de langere termijn van de vakleerkracht is dan ook vaak een probleem.

Ook bij krimp van een kleine school is het werkgeversrisico spannender, om het risico op boventalligheid te verkleinen is samenwerking met andere scholen/besturen om een vakleerkracht aan te stellen een oplossing.

Het advies is om de samenwerking met de gemeente en de omliggende gemeentes aan te gaan om te kijken of schoolbesturen willen samenwerken op bewegingsonderwijs. Hierdoor kan een schaalvergroting worden bewerkstelligd die een vakgroep bewegingsonderwijs rendabel kan maken binnen de regio.

Rol procesbegeleider

De procesbegeleider heeft als hoofddoel om de schoolbesturen en de verschillende gemeentes samen te brengen, beleid te maken op regio niveau op bewegingsonderwijs waarbij ook de kleine besturen worden meegenomen om voor alle leerlingen goed bewegingsonderwijs mogelijk te maken, beleid te maken op bewegingsonderwijs in samenwerking met de gemeentes, de verschillende besturen en de vakleerkrachten, beleid schrijven op de wijze van professionalisering en intervisie en het afstemmen van roostering en zaalverdeling