Subsidie aanvragen deel A

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.

Meer weten? Alle voorwaarden van de subsidie impuls bewegingsonderwijs staan in de regeling.

Wat vraag je als school/bestuur aan

  • Onderdeel A: Doel, 2 lesuren bewegingsonderwijs
    A is voor subsidieaanvragen om de verplichte 2 lesuren bewegingsonderwijs per week per groep te geven.

Met de gelden van de subsidie kan een procesbegeleider worden ingezet om voor één of meerdere scholen binnen een bestuur, of voor scholen van verschillende schoolbesturen randvoorwaarden te creëren om 2 uur gymles per week, per groep mogelijk te maken.

Voorbeelden:

  1. Een procesbegeleider die voor meerdere scholen van een bestuur vakleerkrachten of bevoegde lesgevers organiseert.
  2. Een procesbegeleider die voor meerdere scholen en/of meerdere besturen in een stad of regio samenwerkingsverbanden organiseert om gezamenlijk vakleerkrachten of bevoegde lesgevers aan te stellen.
  3. Het inhuren van een procesbegeleider van een externe organisatie om voorbeeld 1 of 2 te realiseren

Uitgebreide voorbeelden die te gebruiken zijn voor het activiteitenplan vindt u onderaan deze pagina.

Subsidie aanvragen deel B

Onderdeel B: Doel, extra lessen en meer beweging
B is voor subsidieaanvragen om extra gymlessen te geven of meer beweging te integreren in het onderwijsprogramma.

Met de gelden van de subsidie kan de procesbegeleider worden ingezet om op bestuursniveau of schoolniveau meer bewegen in en om de school te realiseren. Voorbeelden van meer bewegen in en om de school zijn onder andere extra gymlessen of beweegmomenten tijdens schooltijd, meer bewegen in de klas, meer bewegen rond de school, dynamisch roosteren, integratie van bewegen in het onderwijsprogramma of opzetten van een professionele leergemeenschap(PLG) bewegingsonderwijs.

Uitgebreide voorbeelden die te gebruiken zijn voor het activiteitenplan vindt u onderaan deze pagina.

steun.jpg

Voorbeelden voor activiteitenplan deel A

Doelstelling: Het bestuur/de school verzorgt vanaf 1 augustus 2023 voor alle groepen twee lessen van 45 minuten bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegd leerkracht.

De aanstelling van een procesbegeleider voor subsidieaanvraag A zal gericht zijn op het inregelen van de wettelijke eis van twee keer 45 minuten bewegingsonderwijs door een bevoegd leerkracht.

Afhankelijk van de problematiek die ten grondslag ligt aan het nog niet behalen van de doelstelling zal door het bevoegd gezag een passend profiel moeten worden gemaakt voor een procesbegeleider.

Hieronder volgen enkele (te combineren) voorbeelden;

estafette.jpg

Bestuur voldoet nog niet aan de wettelijke eis door een tekort aan bevoegde leerkrachten.

Vakgroep
De procesbegeleider zal het proces richting bevoegde leerkrachten begeleiden binnen het bestuur.
Dit kan betekenen dat de procesbegeleider een vakgroep bewegingsonderwijs opzet (of uitbreid) die school overstijgend de lessen bewegingsonderwijs gaat verzorgen. Door een gezamenlijke aanpak op bewegingsonderwijs kunnen vakleerkrachten effectiever worden ingeroosterd, is er minder werkgeversrisico en kunnen ook kleinere scholen (makkelijker) gebruik maken van een vakleerkracht. De procesbegeleider verzorgt daarnaast scholing/begeleiding om de kwaliteit van de vakleerkrachten op peil te houden.

Deze vakgroep coördinator rol kan tevens bestuur overstijgend op een regio worden toegepast. Door op bewegingsonderwijs de samenwerking te zoeken kan ook voor kleinere besturen in samenwerking met elkaar de wettelijke eis worden behaald.

In de praktijk zijn het vaak ervaren vakleerkrachten die deze functie/taak vervullen vanuit een bestuursaanstelling. Dit kan ook extern worden weggezet bij bijvoorbeeld een sportservicebureau.

Externe procesbegeleider
Bij extern weg zetten van de procesbegeleider/vakleerkrachten dient het bestuur goed te letten op de WAADI (wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) waarbij externen gelijke betaling ontvangen voor gelijke werkzaamheden.
Voorbeeld voor inschaling van een procesbegeleider/vakgroep coördinator vindt u hier.

Inzet van groepsleerkrachten op bewegingsonderwijs
Daar waar als bestuur gekozen is voor de inzet van groepsleerkrachten (met bevoegdheid) kan de procesbegeleider worden aangesteld om het proces rondom de kwaliteit en bevoegdheid van bewegingsonderwijs te verzorgen.
Dit kan inhouden dat de procesbegeleider inventariseert waar er nog onbevoegde leerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen om te zoeken naar mogelijke oplossingen. Denk aan scholing of clusteren van bevoegde leerkrachten binnen een rooster. Tevens zet de procesbegeleider een plan op om bevoegde leerkrachten te blijven scholen op het gebied van bewegingsonderwijs.

Vakspecialisten (<0,2 FTE bewegingsonderwijs) die als groepsleerkracht aan meer dan de eigen klas lesgeven kunnen ook door de procesbegeleider geholpen worden aan een aansluiting bij een vakgroep bewegingsonderwijs voor scholing in de regio.

Let op! De taakinzet op bewegingsonderwijs door een vakspecialist/vakleerkracht is niet subsidiabel.

Bestuur voldoet nog niet aan de wettelijke eis door accommodatie problematiek

Opdracht procesbegeleider
De procesbegeleider zal vooral een rol hebben in het inventariseren van de problemen die deze accommodatie tekorten veroorzaken. Vervolgens zal de procesbegeleider een opdracht hebben om samen met gemeente, bestuur en scholen te zoeken naar maatwerkoplossingen.
De wet op primair onderwijs (WPO 126)geeft aan dat de gemeente verplicht is om accommodatie te verzorgen voor twee maal 45 minuten bewegingsonderwijs (Primair Onderwijs scholen). Door bijvoorbeeld roostering, voorrang geven aan onderwijs, verandering in toewijzing door gemeente van beschikking kan meer ruimte worden gecreëerd voor uren bewegingsonderwijs.

Samenwerken vakgroep
Voor de roostering en toewijzing van zalen en uren bewegingsonderwijs is het advies om de procesbegeleider in te zetten als vakgroepcoördinator of samen te laten werken met een vakgroepcoördinator. Dit kan op bestuursniveau maar ook op regio niveau (bestuur of gemeente overstijgend).

Voorbeelden voor activiteitenplan deel B

Onderdeel B: Doel, extra lessen en meer beweging
B is voor subsidieaanvragen om extra gymlessen te geven of meer beweging te integreren in het onderwijsprogramma.

Voorbeelden:

Extra 3e gymlessen en/ of beweegmoment: Wanneer de school al 2 uur gymles per week per groep geeft kan de school inzetten op een 3e gymles of beweegmoment per week. De school zoekt hierbij een duurzame inzet voor de toekomst. De procesbegeleider kan hierbij samenwerkingsverbanden organiseren onder schooltijd met externe partijen zoals buurtsportcoaches of combinatiefunctionarissen.

Meer bewegen in de klas: De school kan een procesbegeleider aanstellen die groepsleerkrachten ondersteund om meer bewegen in de klas te coachen/stimuleren/begeleiden. Dit om op een duurzame wijze meer bewegen door de schooldag te realiseren.

Meer bewegen rondom de school: Het organiseren van meer bewegen op het plein, het organiseren van samenwerkingsverbanden met externen of het koppelen van andere vakken met bewegen op verschillende momenten in de week.

WhatsApp Image 2021-08-20 at 14.06.57.jpeg

Dynamisch roosteren: Het aanstellen van een procesbegeleider die groepen helpt met dynamisch indelen van het weekrooster.

Integratie in het onderwijsprogramma: Bewegend leren waarbij de leerstof centraal staat en bewegen ondersteunend is aan het gegeven vak. Bewegen is hierbij het middel om tot beter leren te komen, het is niet zoals in de eerste 2 uur gymles het doel.

Opzetten Professionele Leergemeenschap (PLG) bewegingsonderwijs, een vakgroep bewegingsonderwijs: Het aanstellen van een procesbegeleider (vakgroepcoördinator) om inhoudelijk de kwaliteit van bewegingsonderwijs school overstijgend vorm te geven. In deze samenwerking is scholing, intervisie en ontwikkeling van het vak de kern.

U kunt als schoolbestuur voor zowel onderdeel A als B een aanvraag indienen. Subsidie voor onderdeel B kan worden aangevraagd door scholen die reeds 2 uur gymles per schoolweek per groep geven.

WhatsApp Image 2021-08-20 at 14.10.08.jpeg