Ondersteuning aanvraag

Heeft uw school en/of bestuur in december beschikking gekregen over de subsidie dan kunt u gebruik maken van de scans op deze website. Deze scans helpen om de huidige beweegsituatie in kaart te brengen en gericht te bepalen op welke scholen en op welke thema’s ontwikkeld kan worden.

Daarnaast is vanuit de KVLO een ondersteuningsteam subsidie (OTS) die u kunt bevragen of waarvan u eventueel ondersteuning kunt krijgen. U kunt contact opnemen met het OTS.

skateboard.jpg

Wie zijn wij

Het ondersteuningsteam subsidie (OTS) impuls en innovatie bewegingsonderwijs is opgezet door de KVLO vanuit de regiegroep OCW, PO Raad, VSG en ALO-NED ter ondersteuning van de procesbegeleiders en scholen/besturen.

Het OTS zal de inhoudelijke input schrijven die op de website wordt aangeboden, de webinars verzorgen ter ondersteuning van de subsidie en als helpdesk fungeren voor procesbegeleiders en scholen/besturen.

De procesbegeleider kan het OTS ook vragen mee te denken op de verschillende thema’s of inzetten voor presentaties richting besturen/gemeentes als daar ruimte voor is.

Het team

Simone de Vries

Vakgroep coördinator Lelystad

Expertise: leidinggeven vakgroep/personeelsbeleid binnen onderwijs CAO, samenwerking schoolbesturen onderling en met de gemeente, onderwijshuisvesting (roostering, standaard inrichting, nieuwbouw, onderhoud en beheer in samenwerking met gemeente) inzet combinatiefuncties vanuit onderwijs, samenwerking JOGG, Sport en Vitaliteitsakkoord.

Peter Kool

Ex vakleerkracht, Ex teamleider ’S-PORT KIDS Den Bosch, Eigenaar Kool Move Advies

Expertise: Samenwerking onderwijsbesturen, verbinder/adviseur onderwijsbestuur, sportbedrijf en gemeente , ervaring met Sport CAO en Gemeentelijke CAO, opzet beweegactiviteiten tijdens en buiten schooltijd, promotie gebruik vakleerkrachten binnen PO, Begeleiding vakleerkrachten PO, vorming en sturing vakgroep bewegingsonderwijs, medeontwikkeling gemeentelijk/vakgroep communicatie platform Bewegen Samen Regelen

Wim van Gelder

Opleider, ontwerper en inspirator op het gebied van Bewegingsonderwijs, Schoolpleinen, MRT, Dynamische Schooldag (incl. bewegend leren)

Mede-eigenaar van Alles in Beweging en Stimuliz, auteur van Basislessen Bewegingsonderwijs 1,2 en speelzaal, Zorg voor Beweging en Leerlingvolgsysteem Bewegen en Spelen. Ontwerper van de 4 S-en test.

Expertise: Bewegingsonderwijs, Schoolpleinen, MRT, Monitoren (LVS-en), Bewegend leren, en dynamische schooldag.

Rob Heidenreich

Directeur basisschool Het Lichtpunt in Rhoon (Zuid-Holland)

Ervaring als directeur, vakleerkracht bewegingsonderwijs, groepsleerkracht en lid van het kernberaad van samenwerkingsverband RiBA.

Expertise: Bewegingsonderwijs, onderwijs inhoud en leidinggeven aan een dynamische school (een school in beweging).

Oscar Scipio

Adviseur PO bewegingsonderwijs KVLO

Coördinator vakgroep bewegingsonderwijs Almere, Auteur LVS Volg Mij

Expertise: Expertise: Onderwijs inhoud, verbinder/adviseur bewegingsonderwijs (op landelijk en bestuurlijk niveau), begeleiding vakleerkrachten, onderwijs CAO, vorming en sturing vakgroep, vakwerkplan/beleid en leerlingvolgsysteem Volg Mij.

Wiebe Faber

Adviseur PO bewegingsonderwijs KVLO

Coördinator vakgroep bewegingsonderwijs Almere, Auteur LVS Volg Mij

Expertise: Expertise: Onderwijs inhoud, verbinder/adviseur bewegingsonderwijs (op landelijk en bestuurlijk niveau), begeleiding vakleerkrachten, onderwijs CAO, vorming en sturing vakgroep, vakwerkplan/beleid en leerlingvolgsysteem Volg Mij.