Ondersteuning voor bewegen en bewegingsonderwijs in PO

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Op dit moment haalt lang niet iedere school dit.

De overheid wil daarom samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO-Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen. Vanaf 1 september 2021 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen om een procesbegeleider aan te stellen die samen met de school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs (of meer) op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden of kijkt naar mogelijkheden om kinderen duurzaam meer te laten bewegen.

Welke doelen heeft de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs?

Het eerste doel is dat scholen per 1-8-2023 gaan voldoen aan de wettelijke eis van ten minste twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Met deze subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld die een schoolbestuur, scholengroep of scholen helpt bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen die het geven van de lessen in de weg staan.

Wanneer uw school/bestuur al voldoet aan dit eerste subsidiedoel, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie voor het tweede doel.

Het tweede doel is om boven op de gerealiseerde twee lesuren bewegingsonderwijs meer lessen bewegingsonderwijs te geven en om de kinderen door de schooldag heen meer te laten bewegen. Ook met deze subsidie kan een procesbegeleider aangesteld worden om de school hierin te begeleiden, en bijvoorbeeld bewegen een plek te geven in het schoolbeleid. De procesbegeleider kan ook worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende vakleerkrachten tot stand te brengen op lokaal of regionaal niveau.

Wat is het verschil tussen het eerste en het tweede doel?

Bewegingsonderwijs is gericht op het ontwikkelen van motorische vaardigheden die vastgelegd zijn in de kerndoelen. Door deze motorische vaardigheden te ontwikkelen worden kinderen in staat gesteld om de rest van hun leven te kunnen bewegen en allerlei sporten te kunnen oppakken. De ondersteuning van scholen hierin is het belangrijkste doel van de subsidie. Natuurlijk is het voor de gezondheid van kinderen ook belangrijk dat kinderen dagelijks voldoende bewegen. Daarom is het tweede doel om scholen te helpen kinderen door de dag heen meer te laten bewegen.

Wat houdt de subsidie in?

Het bevoegd gezag kan voor meerdere scholen subsidie aanvragen, waarbij het doel per school mag verschillen. U kunt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor de eerst deelnemende school een maximaal bedrag van €25.000 per bevoegd gezag aanvragen voor de aanstelling van een procesbegeleider. Een extra subsidie van €15.000 kan per extra deelnemende school (locatie), vallend onder hetzelfde bevoegde gezag, worden aangevraagd tot een maximum van totaal €85.000 per bevoegd gezag.

Subsidie aanvragen

Algemene informatie over de subsidie vindt u op de website van DUS-I. Van 1 t/m 30 september 2021 (eerste tijdvak) vindt u hier ook het aanvraagformulier. Na het eerste tijdvak is er bij beschikbare middelen in januari 2022 (tweede tijdvak) eveneens mogelijk subsidie aan te vragen. Uw algemene vragen over de subsidieregeling kunt u stellen via de informatie pagina van DUS-I. U vindt hier zowel een contactformulier als het telefoonnummer (kies voor optie 2 OCW).

Waar is hulp te vinden?

In samenwerking met PO-Raad, VSG en ALO-Nederland heeft de KVLO een landelijk ondersteuningsteam opgezet dat u kan helpen en ondersteunen. Het ondersteuningsteam bestaat uit experts uit het werkveld met ervaring op alle beleidsmatige en praktische terreinen die het bewegingsonderwijs betreffen. Het team biedt inhoudelijke ondersteuning door middel van webinars, een helpdesk voor individuele vragen, individuele begeleiding van besturen/vakgroepen en bijeenkomsten tijdens de activiteitenperiode.

Hiervoor kunt u terecht op de website www.impulsbewegingsonderwijs.nl. Via deze website en de webinars/bijeenkomsten houden we u tevens op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs.