Beleidsregel bekostiging lokalen

Toewijzingscriteria en splitsingstabel

In dit model beleidsregeling bekostiging lokalen bewegingsonderwijs vindt u de vaak toegepaste toewijzingscriteria en de splitsingstabel.

Dit is geen norm meer: In het kader van de vereenvoudiging van de bekostiging zijn recent allerlei VOH-regels losgelaten. Je kunt ze echter nog wel tegenkomen.

Toelichting:

In de “oude” VOH is de toewijzing van uren bewegingsonderwijs meestal gebaseerd op de formatie van de school, deze formatie wordt bepaald door 3 elementen:

 1. Het aantal leerlingen van de school op de teldatum 1 oktober van het voorgaande schooljaar.
 2. Een formatie berekeningsmodule die tot een gemiddelde groepsgrootte leidt van ca 24 leerlingen.
 3. Een standaard splitsingstabel die een verdeling over kleutergroepen en groepen 3 t/m 8 oplevert.

Knelpunt toewijzing lesuren bewegingsonderwijs

De drie aspecten die in het rekenmodel de toewijzing van uren bewegingsonderwijs bepalen zijn feitelijk vast te stellen, maar corresponderen niet altijd met de werkelijke behoefte.

 • Teldata gegevens 1 oktober voorafgaand jaar:
  • Groei en krimp van de school gedurende het jaar wordt niet meegenomen.
 • Gemiddelde groepsgrootte 24 leerlingen:
  • Inhoudelijke keuze van de school en/of verdeling van de kinderen over de verschillende leeftijden kan tot grotere en/of kleinere groepen leiden.
 • Inhoudelijke keuze van de school kan leiden tot aangepaste groepsvorming: bv kleine structuurgroepen in het kader van passend onderwijs of extra groepsformatie door het beschikbaar zijn van extra middelen.
  • Bijvoorbeeld kleine structuurgroepen in het kader van passend onderwijs of extra groepsformatie door het beschikbaar zijn van extra middelen (NPO gelden).
 • Groepsverdeling kleuters/groep 3 t/m 8:
  • De splitsingstabel van de groepsverdeling is niet altijd passend: De verdeling tussen groep 1-2 en groep 3 t/m 8 is soms anders, of wijzigt in de loop van het jaar.
 • Met name deze splitsingstabel levert afwijkingen met de werkelijke behoefte.