Benodigde informatie om tot passende gymzaalroostering te komen

Relevante basisvragen bij de inventarisatie voor toewijzing van de accommodatie:

 1. Hoeveel groepen 1-2 formeert u?
 • Bepaalt de behoefte aan speellokaalruimte

2. Is er een speellokaal aanwezig en beschikbaar in uw school?

 • Nee: Wat is hiervan de reden en is er wat aan te doen?
 • Formeel ontstaat recht op 5x 45 minuten gymzaal per kleutergroep: in de praktijk zal 2x 45 minuten reëler zijn, dit sluit aan bij het amendement

3. Hoeveel groepen 3 t/m 8 formeert u?

 • Bepaalt de behoefte aan gymzaalruimte

4. Van welke gymzaal wenst u gebruik te maken?

 • 1e en 2e keus aan laten geven

5. Hoeveel lesuren van 45 minuten wilt u gebruik maken van de gymzaal?

 • Minimum 2x 45 minuten per geformeerde groep

6. Heeft u een voorkeur voor een dag of dagdelen?

 • Voornamelijk relevant bij inzet van een vakleerkracht

7. Wilt u structureel extra gebruik maken van de gymzaal?

 • Alleen mogelijk als er nog ruimte is na toewijzing verplichte uren
 • Dit kan de wens zijn voor kleuters in de gymzaal, extra lange lessen, extra lessen of aanvullend aanbod voor zorgleerlingen, VVE groepen, rijke schooldag etc.

8. Welke argumentatie voor extra inzet van de gymzaal is er?

 • Medebepalend voor de toewijzing van extra uren, eventueel met extra kosten voor onderwijs

9. Welke opmerkingen m.b.t. de gymzaal zijn er?

Voorbeeld uitgangspunten

Criteria/volgorde tijdstoewijzing gym uren in de gymzaal:

 • 2 x 45 minuten per gevormde groep 6-12 jarigen in het basisonderwijs;
 • 3 x 45 minuten per gevormde groep in het speciaal basisonderwijs.
 • 3 x 45 minuten per gevormde groep in het voortgezet speciaal onderwijs/ praktijkschool.
 • 2 x 45 minuten per gevormde groep 4-6 jarigen indien er geen speellokaal aanwezig is.
 • Formeel is recht op 5x 45 minuten, dit zal echter snel tot te weinig capaciteit van de gymzaal leiden: vandaar dat aangesloten wordt bij de 2 x 45 minuten uit het amendement
 • Uren op verzoek (rekening houdend met andere gebruikers) van de scholen voor MRT en grotere aanstelling van de vakleerkracht.
 • Uren op verzoek van het voortgezet onderwijs.
 • Uren op verzoek van de scholen voor 4-6 jarigen waarbij er wel een speellokaal aanwezig is.
 • Uren voor andere activiteiten zoals keuzeprogramma’s en dergelijke.

Advies voor roostervolgorde:

 • Vakleerkrachtenrooster: indien aanwezig door de coördinator bewegingsonderwijs.
 • Resterende uren bewegingsonderwijs, die niet door de vakleerkracht worden gegeven.
 • Naschoolse bewegingsactiviteiten.
 • Voortgezet onderwijs.
 • Sportverenigingen en andere sportaanbieders.

Tijdspad voor toewijzing van zaalruimte:

 • In maart/april weten de scholen hoe hun formatie er in het nieuwe schooljaar uit gaat zien, dan kan de inventarisatie plaatsvinden.
 • In mei/juni wordt geroosterd (door de functionaris, eventueel samen met vakleerkrachten) en kortgesloten met de scholen/schoolbesturen.
 • Twee weken voor de zomervakantie zijn de roosters definitief bekend en worden gedeeld met de gemeente.
 • Gemeente stelt vast en regelt de facturering/bekostiging.

Bijzonderheden naar voorbeeld van Lelystad: 

 • Indien er meerdere scholen van een zaal gebruik willen maken, vindt er met tussenkomst van de zaalcoördinator nader overleg plaats. De zaalcoördinator komt met een voorstel. Het rooster wordt zo efficiënt mogelijk ingedeeld (in verband met naschools beweegaanbod, schoonmaakafspraken, inroostering VO en nevengebruik door sportverenigingen).
 • In volledig bezette zalen leidt dit bij traditionele roosters tot maximaal 8 lesuren van 45 minuten: 5 lesuren op de ochtend (van 8.30 uur tot 12.15 uur) en 3 lesuren op de middag (13.00 uur – 15.15 uur). De school zorgt zelf voor de compensatie voor de groepen die ingeroosterd zijn tot 12.15 uur en vanaf 13.00 uur.
 • Als er binnen schooltijden lesgegeven moet worden kunnen er maximaal 7 lessen verzorgd worden: in de ochtend 4 lessen van 50 minuten en in de middag 3 lessen van 40 minuten: belangrijk is ervoor te zorgen dat een groep 1,5 uur gymles krijgt: 1 x 50 minuten en 1 x 40 minuten.
 • Voor de vakleerkrachten geldt dat een volledige dag bestaat uit 7 lessen van 45 minuten. Meer lesuren worden in de aanstelling van de vakleerkracht meegenomen.
 • Bij continuroosters zijn maximaal 7 lessen mogelijk: een wisseling van lesgeeflocatie is alleen mogelijk als wisseltijd als lestijd wordt opgenomen.

Roostervoorbeelden: