Het Lichtpunt

Het Lichtpunt is een Christelijke basisschool in Rhoon (onder Rotterdam) met 440 leerlingen

Verdeeld over 16 groepen

Website met filmpje:

https://cbshetlichtpunt.nl

https://www.youtube.com/watch?v=UkP08kgXSt0&ab_channel=BasisschoolInBeeld

Lichtpunt Logo

Visie

Op CBS het Lichtpunt willen wij kinderen een zo dynamisch mogelijke schooldag bieden.

Er is bij ons geplande en regelmatige afwisselingen tussen:

 • prikkelrijk en prikkelarm
 • sociaal emotionele inspanning en ontspanning
 • binnen en buiten
 • cognitieve inspanning en ontspanning
 • fysieke inspanning en ontspanning

Kinderen zitten bij ons niet langer dan een half uur achter elkaar. Bij het bewerkstelligen van een dynamische schooldag hebben we oog voor verschillen tussen leerlingen en zorgen we dat iedereen kan mee doen op zijn of haar eigen niveau.

Wij zien dat een dynamische schooldag met voldoende beweging bijdraagt aan een sociaal veiliger klimaat, leerlingen die beter in hun vel zitten en leerlingen die meer openstaan om te leren. Naast de dynamiek in de dag vinden we de kwaliteit van bewegen erg belangrijk. Alle gymlessen van de groepen 1 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bij de kleuters worden er 4 gymlessen in de week gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Naast de gymlessen verzorgd door de vakleerkrachten hebben wij op het Lichtpunt veel verschillende beweeginterventies om de schooldag dynamisch te maken. Ook bieden we naschoolse sport en spel aan. Wij willen ervoor zorgen dat kinderen geconcentreerd blijven, plezier behouden in het leren en nooit langer dan een half uur achter elkaar zitten. Door de kinderen te enthousiasmeren voor sport en beweging is ons doel: een leven lang plezier in bewegen.

Hieronder wordt beschreven hoe Het Lichtpunt invulling heeft gegeven aan de 10 principes waarop een school een schooldag dynamisch kan maken.

Lichtpunt Rhoon schoolgebouw

Schoolomgeving

We gebruiken op Het Lichtpunt tijdens de schooldagen de diverse speelplekken in de wijk om meer te bewegen en te spelen.

Daarnaast lopen de groepen minimaal 3 keer per week De Daily Mile. Er zijn veilige routes waar de leerkrachten met hun klas kunnen wandelen, joggen of rennen.

Schoolplein

Op Het Lichtpunt gebruiken we de pleinen (een plein voor de kleuters en een plein voor de groepen 3 t/m 8) om buiten te spelen. Ook worden de pleinen voor een gedeelte ingezet als ‘leerplein’.

We praten op Het Lichtpunt niet over pauzes. Leerkrachten hebben gedurende de dag een pauzemoment. De kinderen spelen bij ons buiten. Wij werken bij het buitenspelen met de methodiek van Beweeg Wijs. Onder professionele begeleiding (1,6 fte pleincoach en 0,2 fte supervisie van vakleerkrachten) van een pleincoach en juniorcoaches krijgen alle kinderen de hele week een gestructureerd aanbod aan beweegactiviteiten aangeboden.

WhatsApp Image 2022-06-07 at 11.04.24 AM

Schoolgebouw

Speellokaal

In het speellokaal wordt elke dag bewogen door de kleutergroepen. 4 keer in de week bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht en 1 keer door de eigen groepsleerkracht.

Aula

In de aula van Het Lichtpunt is een Motor & Learninglaboratorium ontwikkeld. De groepen 3 t/m 8 krijgen hier minimaal 2 keer in de week onder begeleiding van de vakleerkracht bewegingsonderwijs, samen met de groepsleerkracht 8 verschillende activiteiten aangeboden. Dit zijn activiteiten voor de ontwikkeling van de fijne motoriek, bewegend leeractiviteiten, activiteiten voor de schrijfontwikkeling en balansvormen.

Gangen

In de gangen en nissen van de beide gebouwen worden regelmatig beweegactiviteiten en beweegmaterialen aangeboden die rekenen, taal en spelling ondersteunen.

foto 2 lichtpunt

Inrichting klaslokaal

We hebben bij de inrichting van de klaslokalen een aantal keuzes gemaakt die het voor kinderen mogelijk maakt om niet voortdurend te zitten. De tafels in de groepen 3 t/m 8 zijn iets hoger dan gemiddeld, waardoor kinderen (met name in de middenbouw) ook makkelijk staand aan hun tafel kunnen werken. Daarnaast hebben we in elke groep 2 in hoogte verstelbare instructietafels die het mogelijk maken om staand instructie te krijgen of aan te werken. Ook staan in elke groep vanaf groep 2 twee deskbikes. Deze deskbikes worden de hele dag ingezet.

foto 6 lichtpunt

Roosters

Het uitgangspunt op Het Lichtpunt is het weekrooster ‘Dynamische Schooldag’. In dit rooster proberen we voor alle groepen (16 groepen) de dagen dynamisch te maken.

Dit weekrooster is het totaaloverzicht van een aantal ‘subroosters’, die aan het begin van een schooljaar worden samengesteld. In juni worden de roosters samengesteld door de vakleerkrachten en directeur.

Denk hierbij aan de roosters van

 • De gymlessen groepen 3 t/m 8;
 • De gymlessen van de kleutergroepen;
 • Het buitenspelen;
 • Het Motor & learninglab;
 • De muziekroosters (vakleerkracht muziek).

Deze rooster vormen voor de groepsleerkrachten het uitgangspunt. Daarna gaan de groepsleerkrachten hun klassenroosters verder aanvullen met de didactische vakken zoals rekenen, taal, speling, wereldoriëntatie, etc.

Beter leren bewegen

Grote Motoriek (1,1 fte)

We geven op Het Lichtpunt kwalitatief zeer goede lessen bewegingsonderwijs. Dit is voor ons de basis als het gaat om een Dynamische Schooldag.

De kleutergroepen hebben vier lessen van een half uur bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 krijgen 2 x 45 minuten per week gym.

In het vakwerkplan staat de basis van het bewegen in de breedste zin van het woord op het Lichtpunt beschreven. Er wordt een link gelegd tussen de aangeboden activiteiten, kerndoelen, beweegmomenten en een programma voor bewegingsonderwijs. Het vakwerkplan is geschreven voor CBS het Lichtpunt en sluit aan bij de visie van de school. In het vakwerkplan wordt ook de visie en de plek van het bewegen op het Lichtpunt beschreven en is afgestemd op de roosters, de beschikbare materialen, afspraken rondom bewegingsonderwijs en de beschikbare accommodatie.

Twee keer in de week is er een kinderfysiotherapeut in de school aanwezig om kinderen met een hulpvraag op het gebied van de motoriek te ondersteunen.

Kleine Motoriek (0,4 fte)

Met name in de kleutergroepen krijgen de kinderen veel activiteiten aangeboden om de fijne motoriek te ontwikkelen. Ook in het Motor & learninglab oefenen de kinderen met fijn-motorische zaken.

Daarnaast hebben we schrijfonderwijs op het rooster staan in de groepen.

bobbelbaan

Bewegen tussen leren

De hele dag door spelen alle groepen buiten aan de hand van de methodiek beweegwijs. Er speelt steeds 1 groep buiten onder begeleiding van de pleincoach die wordt ondersteund door juniorcoaches.

In elke groep worden elke dag enkele Energizer gedaan.

Ook muziek, gegeven door een vakleerkracht (0,6 fte), staat op het rooster in elke groep.

WhatsApp Image 2022-06-07 at 11.05.16 AM (1)

Bewegen tijdens leren

Kinderen zitten op de deskbikes in de groepen, kunnen staand werken en er zijn diverse bewegend leren activiteiten (estafette, opdrachtspel). Daily Mile met een opdracht.

Bewegen om te leren

In het Motor & learninglab bewegen kinderen om te leren.

Zowel in de klassen als op het ‘leerplein worden er allerlei automatiseeropdrachten aangeboden aan de kinderen.

Ook bieden we kinderen beweegactiviteiten aan om beter tot inzicht te komen. Denk hierbij voornamelijk aan rekenen (binnen en buiten).

Personeel & organisatie

Er zijn op Het Lichtpunt 3,6 fte aan ‘bewegers’ werkzaam. 3 vakleerkrachten bewegingsonderwijs (ALO-geschoold) en 1 CIOS-er. Ook de directeur heeft de opleiding bewegingsonderwijs gedaan.

Daarnaast is er een PLG Dynamische schooldag (beweegteam). Dit beweegteam bestaat uit 6 groepsleerkrachten die door 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ondersteund.

Elke groepsleerkracht op Het Lichtpunt is geschoold in Teach Like a Champion. Deze methodiek is de basis voor goed klassenmanagement en daardoor de voorwaarde voor een Dynamische schooldag.

Materialen

 • Volledig ingerichte sporthal
 • Speellokaal met veel groot en klein materiaal (o.a. een bobbelbaan)
 • Motor & Learninglab met een groot assortiment aan materiaal o.a.
  • Leermatten
  • Rekenkaartjes
  • Open source matten
  • Balanceermaterialen
 • Twee rekenpleinen
 • Elke groep een bak met Jenga blokken
 • Elke groep een bak met stuitenballen
 • Schoolpleinen met vaste speeltoestellen en belijning voor beweegwijs
 • Hele buitenspeelkar vol met buitenspeel-materiaal voor Beweegwijs

Financiën

Vakleerkrachten bewegingsonderwijs/pleincoach: € 215.000,- per kalenderjaar.

Voor de wettelijke inzet van 2 x 45 minuten voor alle 16 groepen ongeveer 1 fte = 93.000,-

Ongeveer 122.000,- voor de andere taken (extra kleuterlessen, plein, motorlab), waarbij de pleincoach volgens MBO richtlijnen wordt betaald.

De inzet van de vakleerkrachten is niet ontdubbeld, dus als vakleerkrachten lesgeven worden ook de groepsleerkrachten doorbetaald.

 • € 110.000 lumpsum
 • € 105.000 werkdrukmiddelen

Stimuliz € 500,-

Afschrijvingen materiaal en meubilair € 2000,-

Aanschaf nieuw materiaal € 2000,-

Nascholing specifiek dynamische schooldag € 6000,-

*bedragen per kalenderjaar

Hoe is de school zo ver gekomen?

Al sinds de start van de school in 2004 profileert Het Lichtpunt zich als een ’School in beweging’. In die tijd was dit niet alleen op het gebied van bewegen door de kinderen, maar ook de groei van de school en de verhuizing naar de nieuwbouw. Het bewegen op school beperkte zich in die tijd voornamelijk tot gymlessen (gegeven door vakleerkrachten) en Energizers in de klas. Het aantal fte’s voor de vakleerkrachten bedroeg toen 0,2 en 0,6.

In het schooljaar 2017-2018 werd er in het management team besloten dat het tijd was om “er nu echt een school in beweging van te maken”. Er is toen een tijdspad gemaakt tot en met 2022. Vakleerkracht Tim kreeg een aanstelling van 1,0 fte en daarmee werd het totaal aantal fte’s verhoogd naar 1,2 fte. Het eerste speerpunt voor het verbeteren van het bewegen op school was het buitenspelen en de Energizers in de klas.

Onder begeleiding van Wim van Gelder van ‘Alles in beweging’ zijn we het schooljaar 2017-2018 sportief gestart in de beachvolleybal hal op de Sportcampus Den Haag met een tweedaagse over buitenspelen en de rol van de leerkracht. Na een inspirerende opening van Mark Mieras heeft Wim het team meegenomen in de kracht en de gevaren van het buitenspelen. Naar aanleiding van deze tweedaagse zijn de directeur Rob en Tim in december 2018 naar Neede afgereisd voor de opleiding ‘Beweeg Wijs’ bij Ron ten Broeke. Vanaf januari 2019 zijn we op het Lichtpunt gestart met 2 dagen Beweeg Wijs op het schoolplein. In de jaren daarna is dit met de komst van de vakleerkracht Emma (inmiddels 1,0 fte) uitgebreid naar alle dagen beweegwijs. Vanuit hier zijn we verder gaan bouwen met het bewegen in de klassen en het experimenteren met bewegend leren.
Om het bewegen in de klas nog meer te stimuleren is er in 2018 bij de aanschaf van het nieuwe meubilair al bewust gekozen voor hoge tafels waar makkelijker aan kan worden gestaan, verstelbare instructietafels zodat instructie ook staand kan worden gegeven en in elke klas 2 deskbikes waar kinderen op kunnen fietsen tijdens het werken. Om de schooldag ook dynamisch te maken op het gebied van binnen en buiten zijn we in 2018 gestart met het lopen van ‘de Daily Mile’. In klas werd inmiddels al dagelijks veel gebruik gemaakt van Energizers. Met behulp van deze beweegtussendoortjes wordt de concentratie verhoogd en het zitten onderbroken.
Om de kwaliteit van het bewegend leren in de school te verbeteren hebben we in augustus 2021 weer een tweedaagse rondom bewegen georganiseerd. Ditmaal op school om de mogelijkheden van de school en het schoolplein direct te kunnen gebruiken in de verschillende workshops. De opening was een presentatie in onze gymzaal van niemand minder dan Erik Scherder. Professor Scherder wist op geheel eigenwijze de aanwezige leerkrachten en ouders te (her)overtuigen van het belang van bewegen op de hersenen en de ontwikkeling van de hersenen bij (jonge) kinderen. Voor de rest van het programma hebben we wederom de hulp van Wim van Gelder gevraagd.

In navolging van deze studiedagen zijn we in 2021, onder leiding van Hans Stroes, gestart met het Motor en Learning Lab op het Lichtpunt en is het aantal vakleerkrachten uitgebreid naar 3,6 fte. Vanaf april 2022 mag Het Lichtpunt zich de komende 2 schooljaren de sportiefste basisschool van Nederland noemen.

Scholingsoverzicht in de opstartfase

Als basis voor klassenmanagement werkt de school sinds 2008 met Teach like a Champion.

De school is gestart met een studie 2-daagse. Daarna zijn er elk schooljaar 2 studiedagen met het hele team.

Scholingsoverzicht:

 • Dynamische schooldag
 • Twee keer tweedaagse met het hele team op locatie
 • Twee losse studiedagen
 • Deel van team/bouw: klassenbezoek en bouwvergadering 2 keer een dag

Kosten per dagdeel scholing inclusief locatie en catering: ongeveer 1100,-

Initiatiefnemer/kartrekker

Op school zijn de directie en de sectie bewegingsonderwijs de kartrekkers samen met een beweegteam.

De sectie bewegingsonderwijs bestaat uit 3 leerkrachten, waarvan er één ook MT-lid is.

Het beweegteam bestaat uit 6 groepsleerkrachten uit elke bouw. Aangestuurd door een vakleerkracht van de school.

Korte en lange termijn doelen

 • Het continu borgen van alle facetten van De Dynamische Schooldag
 • Stimuleren dat kinderen lopend naar school komen i.p.v. met de fiets of met de auto
 • Inrichting (meubilair) van de kleutergroepen – meer dynamiek in het klaslokaal
 • Inzet van het bewegend leerplein optimaliseren
 • Het bewegen om te leren meer in en om de klassen (gangen en nissen) uitbreiden

“Een dag stilzitten is geen kind gegund,

wij gaan voor een dynamische schooldag op CBS het Lichtpunt”