Voorbeeld Vakgroep vanuit de gemeente Den Bosch

Bij de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn er ongeveer 35 vakdocenten. Daarvan zijn er 19 in dienst bij de gemeente als combinatiefunctionaris. De ondersteuning van de gemeente zorgt voor grotere daadkracht bij de vakdocenten die als CF werken tov de “gewone” vakdocent. Het verschil zit hem in het samenwerken onderling op wijkniveau en stedelijk niveau bij evenementen. Sport opereert zelf vanuit een eigen visie en ambitie.

We zoeken naar draagkracht bij een grotere groep scholen in de stad om beweging in hun visie op te nemen. Door de Impuls subsidie is er duidelijk zicht gekomen op de knelpunten. Maar ook het gebrek aan visie van de scholen als het gaat om beweging binnen en buiten de gymlessen. Dit zorgt ervoor dat we nog meer vastberaden zijn om dit bespreekbaar te maken. We zien namelijk ook de wens bij veel scholen om thema’s als bewegend leren/ bodymap/ groene schoolpleinen aan te pakken. Alleen weten ze vaak niet hoe. Daarvoor kijken ze al gauw naar de vakdocent die vanuit zijn vak daar iets van mag zeggen.

Om de scholen te ondersteunen willen we de vakdocenten verenigen in de stad. We denken op deze manier van onderaf de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daarnaast hopen we zo van elkaars professie te kunnen leren/groeien. Met als een van de hoofddoelen om voor alle kinderen goed en kwalitatief bewegingsonderwijs te geven.

Voordelen:

 • Onderling in gesprek over thema’s waar een vakdocent normaal niet bij een collega op school terecht kan. (LLV, vakinhoudelijke vraagstukken etc.)
 • Beter zicht op knelpunten wat betreft roosters/ zalen en materialen.
 • Onderling contact voor bijvoorbeeld toernooien verbetert.
 • Ruimte om thema’s naar andere scholen dan die waar de CF staat te brengen.
 • Bewustwording van de verschillen in het onderwijs en dat we scherp moeten blijven om te groeien als professional.
 • Extra activiteiten en professionele aanpak van thema’s rond bewegen.
 • Intervisie

Knelpunten:

 • Verschil in mogelijkheden of gebruik van materialen(en aanschaf daarvan) wordt snel zichtbaar.
 • Onderwijs kan de CF leerkrachten als inhuurkracht zien. (zeker bij samenwerking met beweegburo oid.)
 • Lastig om docenten bij elkaar te brengen qua roosters.
 • Verschillende visies of helemaal geen visie op bewegingsonderwijs.
 • Nog geen samenwerking met afdeling onderwijs binnen de gemeente.
 • VO en PO als bedreiging voor de CF ivm CAO’s die niet gelijk lopen.
s-port-social-image