CBS de Waterhof

De Waterhof is een open christelijke basisschool in de wijk Tanthof in Delft. Er zijn twee locaties met in totaal 12 groepen. Er zijn in totaal 260 kinderen op school.

Website:

Filmpje dynamische schooldag:

Visie CBS de Waterhof

Het doel van het onderwijs is dat kinderen nu en straks, individueel en samen, hun plek in de samenleving innemen en een scheppende bijdrage leveren aan een gezonde wereld. Wij doen dat door te onderwijzen in de kernvakken (leerlijn basisvaardigheden) en door drie bijzondere leerlijnen. Een van de leerlijnen uit de visie is: leren bewegen en bewegend leren.

Op de Waterhof is er een bewuste afwisseling tussen ontspannende en inspannende activiteiten gedurende de schooldag. Het zittend leren wordt afgewisseld met verschillende beweegactiviteiten. We organiseren de activiteiten in verschillende contexten zoals in de gymzaal, speelzaal, op de gangen, op het plein of in de klas.

Door meer te bewegen gedurende de schooldag hopen we een bijdrage te leveren aan het welbevinden en de gezondheid van de kinderen waardoor zij beter tot leren komen. Omschrijving visie:

images (1)

Schoolomgeving

Al een aantal jaren is er een structurele samenwerking tussen basisschool de Waterhof en Delft voor elkaar. Delft voor Elkaar is een krachtig samenwerkingsverband van zorg-, sport- en welzijnspartijen in de gemeente Delft. Vanuit Delft voor elkaar worden de buurtsportcoaches aangestuurd. We hebben met elkaar een buurtsportvereniging opgezet. Er is structureel en incidenteel aanbod gedurende het gehele schooljaar.

Incidenteel komen er verenigingen clinics en workshops aanbieden op school. Voorbeelden zijn: circus les van circuskabel, dansen, honkballen bij Blue Birds, voetbal training van Vitesse Delft, wandeling door het bos of plastic suppen.

Structureel zijn er op dinsdagmiddag na schooltijd beweegactiviteiten in de gymzaal of in de wijk. Dit gebeurd onder leiding van de buurtsportcoach en studenten van het Mondriaan College. Dit zijn tevens de studenten die ook bij de vakdocent bewegingsonderwijs stagelopen. Dit heeft als voordeel dat de kinderen de lesgevers goed kennen. Ook zijn er op woensdagmiddag op of naast het plein sport en spel activiteiten. Dit vindt plaats onder de begeleiding van de buurtsportcoach.

Naast de activiteiten vanuit de buurstportvereniging kunnen kinderen ook deelnemen aan sporttoernooien georganiseerd door de sportverenigingen in de buurt. Ieder schooljaar nemen we deel aan het volleybal, voetbal 7 tegen 7 en 4 tegen 4 toernooi, zaalvoetbaltoernooi, korfbal en zwemtoernooi. Daarnaast gaan we ieder jaar ook met de groepen 3 t/m 8 schaatsen op de schaatsbaan in Delft.

Schoolplein

Het buitenspelen is georganiseerd door de speelpleinmethode van beweegwijs. Beweegwijs is een methode gebaseerd op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Op het plein kun je veel verschillende spelletjes kiezen. Er is regelmatig keuze uit kingen, boogschieten, jongleren, ninja warrior line en boksen. Het buitenspelen wordt aangestuurd door een speelbegeleider die bij ons in dienst is. Ook juniorcoaches uit groep 7 en 8 ‘regelen’ het bewegen. Iedere kleine en grote pauze is er een breed aanbod van activiteiten die een transfer hebben met de activiteiten die tijdens de les bewegingsonderwijs worden aangeboden.

images (1)

Schoolgebouw

Gangen

In de gangen en van de beide gebouwen worden regelmatig beweegactiviteiten en beweegmaterialen aangeboden die rekenen, taal en spelling ondersteunen. We zetten daar reken en taalpaden voor in. Ook is er op de gangen de mogelijkheid om staand te werken op boekenkasten. Op gangen kunnen de kinderen ook een beweegtussendoortje uitvoeren. Voorbeelden zijn: mikado of twister spelen.

Speellokaal

In het speellokaal wordt veel bewogen door de kinderen uit de kleutergroepen. Twee keer in de week bewegingsonderwijs gegeven door de vakleerkracht en een keer door de eigen groepsleerkracht. De speelplein begeleider geeft een vierde keer les aan de kleuters. Deze les wordt gegeven op het plein of bij regen in de speelzaal. Iedere les duurt 45 minuten.

images (1)

Inrichting klaslokaal

In de klaslokalen werken de kinderen regelmatig staand aan de boekenkasten. Dit doen we vanaf groep 5. In de teamkamer staat een loopband waarop de kinderen kunnen bewegen tijdens het leren. De meeste leerkrachten hebben een swopper. Dit is een dynamische kruk. Ook de leerkrachten geven het goede voorbeeld!

images (1)

Rooster

Op de Waterhof is afgesproken dat alle leerkrachten het bewegen op hun dag rooster zetten. Het bewust plannen van inspanning en ontspanning wordt vanuit het beweegteam gestimuleerd. We hebben er subrooster voor: Denk hierbij aan de roosters van

● De gymlessen groepen 3 t/m 8;

● De gymlessen van de kleutergroepen;

● Het rooster van MRT

● Het buitenspelen, zowel de instructie momenten als de pauzetijden.

● De roosters voor Spaans en plusgroep Op de dagen dat we feest vieren (Sinterklaas of kerst) laten we alle lessen bewegingsonderwijs doorgaan.

De werkgroepen houden altijd rekening met het bewegen!

Beter leren bewegen

Alle kinderen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in de gymzaal, speelzaal of op het plein. Alle lessen worden gegeven door de vakdocent bewegingsonderwijs. Er is tijdens de les een breed aanbod van verschillende beweegactiviteiten. Het basisdocument bewegingsonderwijs en de basislessen in de speelzaal vormen het fundament van de activiteiten die we aanbieden. Met veel plezier beter leren bewegen op je eigen niveau is het belangrijkste doel. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het doeldomein bewegen regelen. Naast een planning voor bewegen verbeteren hanteren we ook een doordacht plan voor bewegen regelen.

Op de Waterhof wordt twee keer per week 45 minuten MRT gegeven. De kinderen uit de groepen 2 en 3 worden twee keer per jaar gescreend aan de hand van de 4 S test. Aan de hand van deze test, in combinatie met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem beweegbaas, wordt bepaald welke kinderen aan het MRT programma deelnemen. Afhankelijk van de ondersteuningsroute bewegen en motoriek wordt externe hulp erbij betrokken.

Het leerlingvolgsysteem die we gebruiken is beweegbaas. Het is een overzichtelijk systeem om de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Waarbij de leerling een positief, uitdagend en normloos beweegrapport krijgt.

images (1)

Bewegen tussen leren

Bewegen tussen het leren doen we aan de hand van beweegtussendoortjes. Just Dance, Smart breaks, rond de tafel in de klas, mini kingen in de klas, de ‘haka’ of een spelletje uit de ‘beweegpot’ worden ieder dagdeel ingezet. Sommige leerkrachten bieden bewegingstussendoortjes circuits aan. Iedere groep heeft een bewegingstussendoortjes kist.

Bewegen tijdens leren

Fit en vaardig lessen in de klas worden gebruikt om de automatiseringslessen van reken en taal actiever te maken. Voor de kleuters en groep 3 is er een Interactieve beweegvloer van Springlab. Technologie en bewegen worden op deze manier verbonden. Dit heeft als doel het leren te ondersteunen.

images (1)

Bewegen om te leren

Ook is er een rekenplein die we inzetten voor ‘outdoor learning’. In de onderbouw groepen zijn we gestart met bewegend leren circuits op het plein. De groepsleerkracht en vakdocent geven deze lessen samen.

images (1)

Materialen

● Volledig ingerichte gymzaal

● Speellokaal met veel groot en klein materiaal (o.a. een bobbelbaan)

● Een rekenplein

● Elke groep een bak bewegingstussendoortjes kist (o.a. bal, netje, twister, mikado, stuitballetjes, elastieken, speelkaarten, beweegpot, kendama, chinese bordjes, jongleerdoekjes/balletjes)

● Elke bouw een bewegend leren kist (o.a. leermatten van platform dynamische schooldag, boxen met getalkaartjes, vermenigvuldigen en delen)

● Schoolpleinen met vaste speeltoestellen en belijning voor beweegwijs

● Op het plein met een schuur vol met buitenspeel-materiaal voor Beweegwijs

● Twee interactieve beweegvloeren van Springlab

Financiën

Er is een vakdocent bewegingsonderwijs voor 1 FTE (HALO opgeleid) Er is een speelpleinbegeleider voor voor 0,4 FTE (MBO sport en bewegen opgeleid) Daarnaast is er een beweegteam.

Dit beweegteam bestaat uit 4 groepsleerkrachten die door 1 vakleerkracht bewegingsonderwijs wordt ondersteund. Het beweegteam heeft ieder kalenderjaar een budget van 5000,- euro.

Binnen de stichting christelijk onderwijs is er een bovenschoolse coach dynamische schooldag. Deze coach is vaak te vinden op de Waterhof. Elke groepsleerkracht op de Waterhof is geschoold in Teach Like a Champion en in E.D.I. Deze theorie is de basis voor goed klassenmanagement en het geven van een goede les. Beweegbaas € 300,- Nascholing specifiek dynamische schooldag € 1000,-

Hoe is de school zo ver gekomen?

De aanleiding tot het creëren van een dynamische schooldag is het gedrag geweest van de kinderen in de klas en op het plein. In de klassen waren de kinderen moeilijk te motiveren voor de cognitieve (zittende) vakken. Kinderen waren wel gemotiveerd om te bewegen tijdens de les bewegingsonderwijs. Dit was voor het team de oplossing. Laten we ook meer bewegen in de klassen!

Tijdens het buitenspelen waren er veel ordeproblemen. Uiteindelijk kwam het team tot de conclusie dat de oorzaak bij de school lag. Te weinig materiaal om mee buiten te spelen, geen structuur op het plein, de leerkrachten waren ‘pleinwacht’ in plaats van speelbegeleider en teveel kinderen van verschillende leeftijden op het plein. Het team besloot om deze oorzaken aan te pakken. Na het samenstellen van een werkgroep zijn we spelkaarten gaan ontwikkelen voor tijdens het buitenspelen. We zagen direct verschil. Wanneer een leerkracht bijvoorbeeld een springtouw gaat ronddraaien trekt dat direct kinderen die mee willen spelen. Uiteindelijk besloot het team om het buitenspelen professioneler aan te pakken en kwamen we op beweegwijs uit.

Scholingsoverzicht in de opstartfase

De vakdocent bewegingsonderwijs en de directie hebben verschillende scholingen gevolgd van Alles in beweging.

Initiatiefnemer/kartrekker

Op school is het beweegteam de kartrekker. Het beweegteam bestaat uit 4 groepsleerkrachten. Uit elke bouw een groepsleerkracht. De buurtsportcoach, een ouder vanuit de ouderraad, de conciërge, studenten van het Mondriaan college sport en bewegen. Aangestuurd door de vakleerkracht van de school.

Korte termijn doelen

Bewegingstussendoortjes circuit structureel inzetten in de klassen Bewegend leren circuits structureel inzetten op het plein Bewegend leren kwalitatief gezien beter maken aan de hand van het kwaliteitskader van het platform dynamische schooldag Inspannende en ontspannende activiteiten (motorische, sociale en cognitieve) bewuster afwisselen in verschillende contexten Nieuwe schoolgebouw bouwen aan de visie van de school

Lange termijn doelen

Gezondheid en welbevinden van kinderen vergroten zodat kinderen met nog meer plezier naar school komen en beter tot leren kunnen komen.

Waar ben je terugkijkend tevreden over?

De speelplein methode beweegwijs vinden wij onze beste interventie. Kinderen spelen gedurende hun schoolcarrière veel tijd buiten. Vaak met kinderen uit andere groepen. De kinderen zijn continu bezig met leren bewegen en bewegen regelen. Dat is de plek om te komen tot kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. Tijdens de pauze is er een breed aanbod. Traditionele activiteiten zoals voetbal, basketbal en volleybal zijn populair. Ook veel vernieuwde activiteiten worden er aangeboden. Boksen, kinn bal, ninja warrior line en spike bal zie je gespeeld worden op het plein. Leerkrachten krijgen een andere rol tijdens het buitenspelen.

Ze zijn speelbegeleider of pleincoach. Er onstaat meer binding en betrokkenheid tussen de leerkrachten en de kinderen. Minder conflicten, beter bewegen en een beter welbevinden zijn het reslutaat van het goed organiseren van het buitenspelen. Op de Waterhof doen we veel aan bewegen regelen. We werken planmatig aan bewegen verbeteren maar ook aan bewegen regelen. Juniorcoaches hebben een leidende rol in het organiseren van activiteiten. Alle kindere zijn twee keer tijdens hun eigen les bewegingsonderwijs juniorcoach. De kinderen uit groep 6 en 7 helpen bij de les van de kleuters in de speelzaal en op het plein. De kinderen uit groep helpen bij groep 3 t/m 8 tijdens het buitenspelen.

Juniorcoach.pdf

Wat zou je anders doen?

Eerder een beweegteam samenstellen om al het bewegen in en om school te regelen.