Vakgroep onder één bestuur namens meerdere besturen

Een voorbeeld vanuit Lelystad waarin de vakgroep bestaande uit meerdere besturen is ondergebracht bij één schoolbestuur.

Voorbeeld vakgroep Lelystad

Stedelijke samenwerking op bewegingsonderwijs

De vakgroep Lelystad is een vakgroep die vanuit de drie grootste schoolbesturen werkt. Stichting SchOOL is werkgever van alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs. SCPO en SKO lenen vakleerkrachten in door middel van detacheringsovereenkomsten. Combinatiefunctie uren, die vanuit de gemeente bekostigd zijn, worden naschools ingezet op de OAB-scholen (Onderwijs Achterstanden Beleid) van alle drie de schoolbesturen. Ook voor deze uren zijn de vakleerkrachten aangesteld bij Stichting SchOOL.

Door de vakleerkrachten een aanstelling te verlenen namens de drie schoolbesturen lopen de individuele schoolbesturen minder risico bij krimp. De gezamenlijk aanpak biedt duidelijkheid aan de gemeente met betrekking tot accommodaties (nieuwbouw en inrichting op basis van gezamenlijke bewegingsonderwijsvisie) en ontwikkeling van gemeentelijk “beweegbeleid”. Het roosteren van de gemeentelijke gymzalen en een signalerende rol in onderhoud en beheer is overgedragen aan Stichting SchOOL. Voor de vakleerkrachten biedt de aanstelling zekerheid. Verder is er flexibiliteit in het roosteren van vakleerkrachten, waardoor efficiënte inzet mogelijk is.

Coördinatie bewegingsonderwijs

De coördinatiegroep ontzorgt directies op het gebied van randvoorwaarden bewegingsonderwijs, personele inzet en scholing. De coördinatiegroep bestaat bewust uit meerdere leden. Door met meerdere mensen te ontwikkelen wordt de kwaliteit van het beleid beter en door gebruik te maken van de individuele kwaliteiten biedt de werkgever doorgroeimogelijkheden voor de vakleerkracht en coördinator.

De vakleerkrachten werken als vakgroep vanuit één gedeelde visie aan goed bewegingsonderwijs. Door samen te werken in werkgroepen, gezamenlijke scholing en intervisie is er ruimte voor ontwikkeling, ondersteuning en innovaties. De vakgroep verzorgt ook een breed aanbod aan activiteiten, waar de scholen gebruik van kunnen maken. Het zijn kwalitatief hoogwaardige activiteiten, zoals sportdagen en kampen, die tegen lage kosten beschikbaar zijn.

Lelystad Kenniscentrum Talent

Bovengenoemde visie en doorgroeimogelijkheden kunnen ook worden toegepast binnen de naschoolse lessen van het LKT (Lelystad Kenniscentrum Talent). Binnen het LKT worden vakleerkrachten en buurtsportcoaches ingezet om naschoolse lessen te verzorgen, waarbij de coördinatiegroep LKT de randvoorwaarden verzorgt.
Vakleerkrachten worden gesubsidieerd vanuit de buurtsportcoachregeling van de gemeente Lelystad. In de aanstelling van de vakleerkracht worden naschoolse lessen in mindering gebracht op het totaal aan lesgebonden tijd.

download (4)