De regeling impuls en innovatie

De aanleiding van de subsidie impuls en innovatie bewegingsonderwijs is het behalen van het beoogde doel om alle leerlingen in Nederland te voorzien van voldoende en kwalitatief bewegingsonderwijs. Hierdoor is het vanaf schooljaar 2023-2024 voor scholen wettelijk verplicht om minimaal twee lesuren (advies twee maal 45 minuten) bewegingsonderwijs van in totaal 90 minuten aan te bieden, gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht voor alle leerlingen in het Primair Onderwijs.

De overheid wil daarom samen met de KVLO, de PO-Raad, ALO-Nederland en de Vereniging Sport en Gemeenten scholen ondersteunen bij het realiseren van bewegingsonderwijs, maar ook bij het stimuleren van bewegen van kinderen door de dag heen. Tot 15 mei 2022 kunnen schoolbesturen subsidie aanvragen om een procesbegeleider aan te stellen die samen met de school kijkt hoe de vereiste uren bewegingsonderwijs (of meer) op een duurzame wijze gerealiseerd kunnen worden of kijkt naar mogelijkheden om kinderen duurzaam meer te laten bewegen.

Welke doelen heeft de subsidieregeling Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs?

Het eerste doel is dat scholen per 1-8-2023 gaan voldoen aan de wettelijke eis van ten minste twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde (vak)leerkracht. Met deze subsidie kan een procesbegeleider worden aangesteld die een schoolbestuur, scholengroep of scholen helpt bij het zoeken naar duurzame oplossingen voor de problemen die het geven van de lessen in de weg staan.

De voorwaarde om in aanmerking te komen voor het tweede doel van de subsidie is dat de school voldoet aan aan het eerste subsidiedoel van twee lesuren bewegingsonderwijs gegeven door een bevoegde leerkracht.

Het tweede doel is om boven op de gerealiseerde twee lesuren bewegingsonderwijs meer lessen bewegingsonderwijs te geven en om de kinderen door de schooldag heen meer te laten bewegen. Ook met deze subsidie kan een procesbegeleider aangesteld worden om de school hierin te begeleiden, en bijvoorbeeld bewegen een plek te geven in het schoolbeleid. De procesbegeleider kan ook worden ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs door bijvoorbeeld de samenwerking tussen verschillende vakleerkrachten tot stand te brengen op lokaal of regionaal niveau.

Wat houdt de subsidie in?

Het bevoegd gezag kan voor meerdere scholen subsidie aanvragen, waarbij het doel per school mag verschillen. U kunt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 voor de eerst deelnemende school een maximaal bedrag van €25.000 per bevoegd gezag aanvragen voor de aanstelling van een procesbegeleider. Een extra subsidie van €15.000 kan per extra deelnemende school (locatie), vallend onder hetzelfde bevoegde gezag, worden aangevraagd tot een maximum van totaal €85.000 per bevoegd gezag.

Wilt u meer informatie over subsidie deel A en B dan kunt u via onderstaande links meer informatie vinden.

Subsidie informatie deel A en B

Procesbegeleider aanstellen

Voor wie

U kunt de subsidie impuls en innovatie aanvragen als bestuur van een school of instelling uit het (speciaal) basisonderwijs.

Met de subsidie kunt u een procesbegeleider aanstellen. Deze procesbegeleider ontwikkelt samen met de school plannen voor meer lessen bewegingsonderwijs of plannen voor innovatie voor het verbeteren en optimaliseren van het bewegen en spelen in en om school.

Voor wie niet?

  • SO (speciaal onderwijs) onder WEC (Wet expertise centra) → geen subsidie
  • ZMLK (zeer moeilijk lerende kinderen) onder WEC (Wet expertise centra) → geen subsidie
  • ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) onder WEC (Wet expertise centra) → geen subsidie.

Voor wat niet?

Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • de aanschaf en/of het plaatsen van speeltoestellen
  • de aanschaf van materialen
  • het aanstellen van een gymleraar
  • de huur van een gymzaal.
hangen.jpg

Verschil bewegen en bewegingsonderwijs

In de subsidie zit een duidelijk verschil tussen de lessen bewegingsonderwijs en meer bewegen op school.

Bij bewegingsonderwijs is het doel om kinderen beter te leren bewegen, het gaat hierbij om de kwaliteit van bewegen en het realiseren van de kerndoelen voor bewegingsonderwijs.

Bij meer bewegen onder schooltijd is het doel ruimer. Het gaat om een dynamische schooldag waarbij er meer bewogen wordt tijdens de schooldag en bij andere schoolvakken. Bij meer bewegen kan bewegen ook als middel worden ingezet om kerndoelen van andere vakken te ondersteunen.

steun.jpg